Εκπαίδευση

Τα μέλη του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας διδάσκουν μαθήματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.
Κύριες κατευθύνσεις είναι η Φυσική της Ατμόσφαιρας και η Φυσική του Περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στην πειραματική κατεύθυνση και επομένως στην διδασκαλία πιο εφαρμοσμένων μαθημάτων, όπως οι Τεχνικές Μέτρησης Ατμοσφαιρικών Παραμέτρων.

Τέλος, μαθήματα μεγάλης βαρύτητας είναι οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η Διαχείριση Περιβάλλοντος, μαθήματα τα οποία διδάσκονται σε μεταπτυχιακό μόνο επίπεδο.