Εκπαίδευση

Τα μέλη του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας διδάσκουν μαθήματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.
Κύριες κατευθύνσεις είναι η Φυσική της Ατμόσφαιρας και η Φυσική του Περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στην πειραματική κατεύθυνση και επομένως στην διδασκαλία πιο εφαρμοσμένων μαθημάτων, όπως οι Τεχνικές Μέτρησης Ατμοσφαιρικών Παραμέτρων.

Τέλος, μαθήματα μεγάλης βαρύτητας είναι οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η Διαχείριση Περιβάλλοντος, μαθήματα τα οποία διδάσκονται σε μεταπτυχιακό μόνο επίπεδο.

Υποχρεωτικά Μαθήματα (κορμού)
Μαθήματα Βασικών Επιλογών
Μαθήματα Γενικών Επιλογών
Α/α Μάθημα Ώρες/Εβδ. ECTS
7 Μετεωρολογία 3 4
Μαθήματα Ειδικών Επιλογών
Υποχρεωτικό
Επιλογής
Διπλωματική
Α/α Μάθημα Ώρες/Εβδ. ECTS
23 Διπλωματική Εργασία 30

“Φυσικές, οπτικές και χημικές ιδιότητες των αερολυμάτων με χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης και in-situ μετρήσεων σε συνθήκες υποβάθρου”
Υποψ. Διδακτ. : Γιαλιτάκη Άννα
Επιβλέπων: Καθ. Δ. Μπαλής

“Τηλεπισκόπηση του όζοντος και άλλων ατμοσφαιρικών αερίων με επίγειο σύστημα φασματοσκοπίας διαφορικής οπτικής απορρόφησης”
Υποψ. Διδακτ. : Γκέρτση Φανή
Επιβλέπων: Καθ. Α. Μπάης

“Εφαρμογές εξόρυξης πληροφορίας στην προγνωση των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης”
Υποψ. Διδακτ. : Γουστέρης Γεώργιος
Επιβλέπων: Επ. Καθ. Χ. Μελέτη

“Τηλεπισκόπιση της κατακόρυφης κατανομής αερίων ρύπων και αερολυμάτων στην τροπόσφαιρα με φασματοσκοπία διαφορικής οπτικής απορρόφησης και σύγκριση με δορυφορικές παρατηρήσεις”
Υποψ. Διδακτ. : Καραγκιοζίδης Δημήτρης
Επιβλέπων: Καθ. Α. Μπάης

“Τηλεπισκόπηση θερμοκηπικών αερίων με φασματοσκοπία FTIR και εκτίμηση των εκπομπών τους”
Υποψ. Διδακτ. : Μέρμηγκας Μάριος
Επιβλέπων: Καθ. Δ. Μπαλής

“Μελέτη της κατακόρυφης των οπτικών και μικροφυσικών ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας με μεθόδους επίγειας και δορυφορικής τηλεπισκόπησης”
Υποψ. Διδακτ. : Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος
Επιβλέπων: Καθ. Δ. Μπαλής

“Επίδραση των ανθρωπογενών και φυσικών αερολυμάτων στο ισοζύγιο της ακτινοβολίας και στο κλίμα”
Υποψ. Διδακτ. : Μουστάκα Άννα
Επιβλέπων: Καθ. Κ. Τουρπάλη

“Επιδράσεις ατμοσφαιρικών αιωρημάτων και νεφών στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία”
Υποψ. Διδακτ. : Νάτσης Θανάσης
Επιβλέπων: Καθ. Α. Μπάης

Μελέτη ατμοσφαιρικών αερίων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με συνέργεια παθητικής φασματοσκοπίας διαφορικής οπτικής απορρόφησης πολλαπλών διευθύνσεων και δορυφορικών μετρήσεων
Υποψ. Διδακτ. : Νικολής Δημήτρης
Επιβλέπων: Καθ. Α. Μπάης

“Ανάπτυξη συστήματος μοντέλων για τη μελέτη και την πρόγνωση του βιολογικού καιρού”
Υποψ. Διδακτ. : Παπαδογιαννάκη Σοφία
Επιβλέπων: Καθ. Δ. Μελάς

“Συνδυαστικές επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θερμικού στρες στο περιβάλλον”
Υποψ. Διδακτ. : Παρλιάρη Δάφνη
Επιβλέπων: Καθ. Δ. Μελάς

“Μελέτη ιδιοτήτων ερημικής σκόνης με τη χρήση ενεργούς δοευφορικής και επίγειας τηλεπισκόπησης”
Υποψ. Διδακτ. : Πάσχου Περιστέρα
Επιβλέπων: Επ. Καθ. Χ. Μελέτη

“Μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης υποβάθρου με τη χρήση πειραματικών δεδομένων και μαθηματικών προτύπων”
Υποψ. Διδακτ. : Ρίζος Κωνσταντίνος
Επιβλέπων: Επ. Καθ. Χ. Μελέτη

“Δορυφορική τηλεπισκόπηση των ατμοσφαιρικών συστατικών. Ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων υψηλής χωρικής ανάλυσης”
Υποψ. Διδακτ. : Σαράκης Χρυσοβαλάντης
Επιβλέπων: Καθ. Δ. Μπαλής

“Ανάπτυξη μεθοδολογίας εκτίμησης εκπομπών αερίων ρύπων με τη συνέργεια δορυφορικών μετρήσεων και μοντέλων ποιότητας του αέρα”
Υποψ. Διδακτ. : Σκουλίδου Ιωάννα
Επιβλέπων: Καθ. Δ. Μπαλής

“Μελλοντική εξέλιξη της υπεριώδους και ορατής ηλιακής ακτινοβολίας από προσομοιώσεις της ατμοσφαιρικής σύστασης”
Υποψ. Διδακτ. : Χατζοπούλου Ανθή
Επιβλέπων: Καθ. Κ. Τουρπάλη

“Ανάπτυξη συνεργιστικών μεθόδων μελέτης της ποιότητας αέρα με χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και φωτοχημικών μοντέλων”
Υποψ. Διδακτ. : Ψευτογκάς Ανδρέας
Επιβλέπων: Επ. Καθ. Χ. Μελέτη