Συμμετοχή μελών του ΕΦΑ στο 16th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics –COMECAP 2023 (website)